Jesteś tutaj: Start / Edukacja / Klasy IV - VI

Klasy IV - VI

  • Drukuj zawartość bieżącej strony
  • Zapisz tekst bieżącej strony do PDF

Uczniom klas IV-VI w roku szkolnym 2016/2017 proponujemy zajęcia warsztatowe, nastawione na działanie. Dzięki połączeniu podstawy programowej z edukacją kulturalną dzieci zdobędą wiedzę dostosowaną do ich wieku oraz miło spędzą czas na muzealnych ekspozycjach.

 

 

Moja Ojczyzna

Ojczyzna  ma  wiele  znaczeń  i  właśnie  z  nimi  zmierzą  się  uczestnicy  zajęć.  Dzieci  odszukają na ekspozycjach ukryte karty z symbolami narodowymi oraz charakterystycznymi znakami, które rozszyfrowane dadzą odpowiedzi na pytania: kim jestem? skąd pochodzę? jaka jest historia mojego miejsca? Następnie zapoznają się z sylwetkami postaci zasłużonych dla Polski i naszego regionu, będą to m.in. Józef Piłsudski, Ryszard Kaczorowski oraz Jan Klemens Branicki. Wszystkie zadania, jakie wykonają uczestnicy, sprowadzać się będą do refleksji nad miejscem, w którym mieszkają. Celem zajęć jest wskazanie dzieciom znaczenia patriotyzmu w ujęciu globalnym, lokalnym oraz w  tym  najbliższym  otoczeniu:  rodzinie,  domu.  Na  zakończenie  zajęć  uczniowie  stworzą  kolaże, w których zaprezentują miejsca, wydarzenia i postaci kojarzące się z „małą Ojczyzną”.

Odniesienie do treści nauczania przedmiotu Historia i społeczeństwo
„mała Ojczyzna”:
- uczeń/uczennica opisuje swoją „małą Ojczyznę”, uwzględniając tradycję historyczno-kulturową
- uczeń/uczennica zbiera informacje o rozmaitych formach upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości „małej Ojczyzny”
Ojczyzna:
- uczeń/uczennica wymienia i tłumaczy znaczenie symboli państwowych i miejsc ważnych dla pamięci narodowej
-  uczeń/uczennica wskazuje na mapie i opisuje główne regiony Polski

 

Mieszko I i jego drużyna

Mieszko I, pierwszy znany władca naszych ziem, mierzył się z trudnymi decyzjami. Tak też uczestnicy warsztatów wcielą się w rolę księcia i dokonają wyboru: przyjąć chrzest czy nie? Aby rozstrzygnąć sprawę, dzieci zapoznają się z sytuacją jaka panowała w Europie w X wieku. Podczas gry ruchowej uczestnicy dowiedzą się, co oznaczały pojęcia ród, plemię czy książę. Poznają również sylwetkę samego Mieszka i jego żony Dobrawy oraz zrozumieją jak były zbudowane grody w tamtym czasie. Następnie wraz  z  prowadzącym  określą  na  mapie  umowne  ramy  kraju  Mieszka  oraz  nazwy  plemion,  które zamieszkiwały te tereny. A kto stanowił o sile kraju Mieszka? Wojownicy. Więc i o nich opowiemy podczas zajęć. Uczestnicy będą mieli możliwość przyjrzeć się uzbrojeniu książęcej drużyny. Dzięki zebranej wiedzy oraz na podstawie kronik m.in. Ibrahima ibn Jakuba czy Wincentego Kadłubka, dzieci przeanalizują  plusy  i  minusy  przyjęcia  chrztu.  Same  ocenią  jaką  rolę  odegrał  Mieszko  I  w  historii naszego kraju oraz jakie znaczenie miało wydarzenie sprzed ponad 1050 lat.

Odniesienie do treści nauczania przedmiotu Historia i społeczeństwo
Państwo Polskie za Piastów:
- uczeń/uczennica wskazuje na mapie Gniezno i państwo Mieszka I
- uczeń/uczennica opisuje panowanie Mieszka I, umiejscawiając je w czasie i używając pojęć: plemię, gród, drużyna, książę

 

Miasto hetmana Branickiego

Jan Klemens Branicki był jednym z właścicieli Białegostoku. Uczestnicy zajęć zapoznają się z postacią hetmana  i  jego  żony  Izabeli  Poniatowskiej.  Aby  zrozumieć  jak  wiele  miasto  zawdzięcza  rodowi spod  herbu  Gryf  i  jak  wiele  budynków  wzniesiono  w  XVIII  w.,  dzieci  wykonają  ogromną  mapę Białegostoku. Zaznaczą na niej miejsca związane z Branickimi, wykorzystując do tego celu współczesne fotografie.  Zapoznają  się  również  z  fragmentami  Konstytucji  3  Maja,  tym  samym  spróbują odpowiedzieć na pytanie: w jaki sposób ustanowienie Konstytucji zmieniło sytuację Polski w XVIII w.? Czy kolejne rozbiory były nieuniknione? Zajęcia w swojej formie mają zachęcić do spojrzenia na historię krytycznym okiem, a także wskazać, iż losy naszej „małej Ojczyzny” są powiązane z tym, co działo się na arenie międzynarodowej.


Odniesienie do treści nauczania przedmiotu Historia i społeczeństwo
„mała Ojczyzna”:
- uczeń/uczennica opisuje swoją „małą Ojczyznę”, uwzględniając tradycję historyczno-kulturową
- uczeń/uczennica zbiera informacje o rozmaitych formach upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości „małej Ojczyzny”
Rzeczpospolita w XVII w.
- uczeń/uczennica używa pojęcia husaria
upadek I Rzeczypospolitej:
- uczeń/uczennica podaje przykłady naprawy państwa polskiego za panowania Stanisława Augusta Poniatowskiego, z uwzględnieniem Konstytucji 3 maja
- uczeń/uczennica wyjaśnia, w jakich okolicznościach doszło do upadku państwa polskiego, podaje datę III rozbioru

 

Channel History

Co się działo w Polsce w okresie międzywojennym? Jak wyglądało życie w Białymstoku w tym czasie? O tym wszystkim opowiedzą uczestnicy zajęć w przygotowanym przez nich programie telewizyjnym. Na podstawie materiałów źródłowych: zdjęć, ogłoszeń gazetowych, map, eksponatów zgromadzonych na wystawie „Między dwiema wojnami 1914-1939” i notatek historycznych przygotują w grupach wybrane  epizody  z  historii  Polski  i  Białegostoku.  Młodzi  redaktorzy  przeniosą  się  w  czasie do  Białegostoku  sprzed  lat  i  przeprowadzą  wywiady  z  ówczesnymi  mieszkańcami  miasta. Wykorzystywana  podczas  zajęć  forma  teatralna  to  metoda,  która  daje  możliwość  przekształcania tekstów historycznych umożliwiając zdobycie wiedzy w atrakcyjny dla młodego człowieka sposób.

Odniesienie do treści nauczania przedmiotu Historia i społeczeństwo
odrodzenie państwa polskiego:
- uczeń/uczennica wskazuje na mapie granice II Rzeczypospolitej oraz wymienia jej sąsiadów
- uczeń/uczennica wymienia czynniki decydujące o odzyskaniu niepodległości przez Polskę
- uczeń/uczennica zbiera informacje o zasługach dla państwa polskiego Józefa Piłsudskiego i Romana Dmowskiego
„mała Ojczyzna”:
- uczeń/uczennica zbiera informacje o rozmaitych formach upamiętniania postaci i wydarzeń z przeszłości „małej Ojczyzny”

Kartka z kalendarza - 1944 r.

II  wojna  światowa  była  największym  konfliktem  zbrojnym  w  historii,  podczas  którego  nie  tylko żołnierze dzielnie bronili Polski. Uczestnicy w trakcie zajęć zdefiniują pojęcia wojna, okupacja i opór. Określą problemy z jakimi borykali się Polacy podczas okupacji niemieckiej i sowieckiej oraz wskażą w jaki sposób społeczeństwo próbowało przeciwstawiać się represjom. Uczniowie niczym harcerze z  okupowanego  miasta  wykonają  szereg  zadań,  m.in.  zdobędą  informacje  dotyczące  Szarych Szeregów, poznają sylwetkę białostoczanina Ryszarda Kaczorowskiego oraz dowiedzą się czym był mały sabotaż. Aby zaliczyć zadanie uczniowie będą musieli wykazać się kreatywnością i myśleniem abstrakcyjnym. Na zakończenie zajęć dzieci stworzą kartkę z kalendarza z roku 1944. Opiszą w niej relację ich rówieśnika mieszkającego w Białymstoku w tamtym czasie. Zajęcia mają na celu zwrócenie uwagi młodym ludziom, iż czas wojny nie dotyczył wyłącznie osób dorosłych.


Odniesienie do treści nauczania przedmiotu Historia i społeczeństwo
problemy ludzkości:
- uczeń/uczennica wyjaśnia na przykładach przyczyny i następstwa konfliktów zbrojnych na świecie
Polska w okresie II wojny światowej:
- uczeń/uczennica wskazuje na mapie państwa, które dokonały agresji na Polskę
- uczeń/uczennica podaje charakterystyczne cechy polityki Stalina i Hitlera wobec własnych społeczeństw i państw podbitych
- uczeń/uczennica charakteryzuje życie ludności na okupowanych terytoriach Polski
- uczeń/uczennica omawia formy oporu społeczeństwa wobec okupantów

 

W służbie pokoju

Współcześni żołnierze Wojska Polskiego wykonują zadania w różnych częściach świata w ramach misji pokojowych  i  militarnych.  To  właśnie  im  poświęcone  są  zajęcia  „W  służbie  pokoju”.  Na  drodze dynamicznych zadań uczniowie rozszyfrują skróty nazw: NATO i ONZ oraz rozpoznają flagi i symbole, którymi  posługują  się  żołnierze  na  misjach.  Głównym  punktem  zajęć  będzie  zadanie  realizowane w grupach, kiedy to uczestnicy będą pozyskiwać informacje o misjach i zadaniach wykonywanych podczas  misji  pokojowych  i  humanitarnych,  głównie  w  oparciu  o  eksponaty  zgromadzone na wystawach. Na zakończenie zajęć z wieloformatowych zdjęć ułożą historię żołnierza, który bierze udział w misji poza granicami kraju. Dzięki zdobytej wiedzy sformułują własne poglądy na temat roli, jaką pełnią żołnierze w obecnym świecie.

Odniesienie do treści nauczania przedmiotu Historia i społeczeństwo
problemy ludzkości:
- uczeń/uczennica opowiada o przejawach nędzy na świecie oraz formułuje własną opinię o działaniach pomocowych podejmowanych przez państwa
- uczeń/uczennica wyjaśnia na przykładach przyczyny i następstwa konfliktów zbrojnych na świecie

 

Wiek uczestników: 10-12 lat
Maks. liczba uczestników: 30 os.
Czas trwania zajęć: 60 min.

Koszt udziału: 5 zł/os.

Zapisy oraz więcej informacji:
edukacja@mwb.com.pl, 85 741 64 49,
www.mwb.com.pl

*W razie zapytania mailowego prosimy też o podanie numeru kontaktowego.