Zeszyty naukowe

Wydawnictwa można nabyć telefonicznie: Beata Jasielczuk. tel. (85) 741 64 49 wew. 16 oraz poprzez Allegro

Zeszyt naukowy Muzeum Wojska nr 24

ZN24

24. „Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska w Białymstoku” zawiera artykuły: „Acht Komma Acht” przeciw polskim schronom bojowym. Niemieckie 88 mm armaty przeciwlotnicze jako środek zwalczania fortyfikacji stałych i ich rola w przełamaniu umocnień odcinka „Nowogród” (9-10 września 1939 r.) –część I; Przyczynek do badań nad pierwszym etapem sowietyzacji Wojska Litewskiego (15 czerwca – 30 sierpnia 1940 r.); Wojska Ochrony Pogranicza NKWD na „łuku białostockim” na przykładzie 88. Oddziału w Szepietowie (październik 1939 – czerwiec  1941 r.); Schrony dla ludności cywilnej Białegostoku jako element budownictwa przeciwlotniczego i przeciwatomowego PRL okresu „zimnej wojny”. Ponadto w numerze praca prof. Adama Dobrońskiego: "Nim rozpoczęła się wojna. Ze wspomnień rtm. Zdzisława Budynia”. W Muzealnictwie wojskowym mamy tekst Piotra Karczewskiego o eskpozycji stałej Muzeum Wojska w Białymstoku „Wojsko Polskie 1956-2010”. Recenzja Piotra Łapińskiego publikacji Tomasza Dudzińskiego „ 9. pułk strzelców konnych 1921-1939” zamyka numer Zeszytu.

159 s., fot. cz./b. oraz kolor, cena 20,00 zł

Zeszyt naukowy Muzeum Wojska nr 23

zeszyt_naukowy_023_01_okladka

Najnowszy ,,Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska" zawiera następujące artykuły: Maskowanie schronów bojowych „Linii Mołotowa” w rejonach umocnionych na granicy sowiecko-niemieckiej (czerwiec 1941 r.); „Bagration” nad Narwią. Sowiecka operacja zajęcia miasta Łapy w dniach 1-8 sierpnia 1944 r.; Ppor. Stanisław Grabowski ps. „Wiarus” (1921-1952). Zarys biografii. W dziale Materiały znajduje się opracowanie Adama Dobrońskiego dotyczące służby rtm. Zdzisława Budynia w 10. Pułku Ułanów Litewskich. Z kolei  w Muzealiach możemy znaleźć następujące zagadnienia: Galeria rzeźby batalistycznej Edmunda Majkowskiego w Muzeum Wojska w Białymstoku jako przykład mecenatu instytucji nad artystą (1975-1986); Sowiecki samochód pancerny FAI-M w zbiorach Muzeum Wojska w Białymstoku; Ekspozycja stała Muzeum Wojska w Białymstoku pn. „Przeciw dwóm wrogom. Militarne dzieje Podlasia i jego mieszkańców 1939-1956”). Najnowszy „ Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska” zawiera także recenzję publikacji „Wielki atlas kampanii wrześniowej 1939 roku”, t. I.

204 s., fot. cz/b oraz kolor, cena: 20,00 zł.

Zeszyt naukowy Muzeum Wojska nr 22

zn_22Zeszyt Naukowy Muzeum Wojska prezentuje w głównej mierze artykuły zaprezentowane na konferencji związanej z odzyskaniem Niepodległości przez Białostocczyznę w 1919 r., m. in. Wycofywanie się wojsk niemieckich frontu wschodniego przez Białystok (listopad 1918-luty 1919 r.); Białystok 19 lutego 1919 r.; Od samoobrony Ziemi Grodzieńskiej do dywizji litewsko-białoruskiej; Wyzwolenie Wileńszczyzny w 1920 r.; Straż Kresowa; Powstanie Sejneńskie 1919; Odzyskanie niepodległości przez Suwalszczyznę i Ziemię Grajewską, Koło Polek w Białymstoku. Ponadto przypomnienie postaci obrońcy Białegostoku z 1939 r. kpt. Tadeusza Kazimierza Kosińskiego i in.

T.22, 2009 202 s., fot. cz/b, cena: 5.00 zł.

Zeszyt naukowy Muzeum Wojska nr 21

zn_21W Zeszycie znajduje się zbiór artykułów dotyczących udziału kobiet w I wojnie światowej, np. Łotewskich ochotniczek w armii rosyjskiej, Przysposobienia Wojskowego Kobiet czy Ochotniczej Legii Kobiet w wojnie polsko-bolszewickiej. Ponadto: Dzieje Grupy Zaniemeńskiej (gen. Lasockiego); Polska dyplomacja wobec Stanów Zjednoczonych w przededniu wybuchu II wojny światowej; Sowieckie wojska zmechanizowane na Białostocczyźnie przed 22 czerwca 1941 r. oraz ciekawa rozprawa „Czy nadchodzi zmierzch muzealnictwa?”. Zeszyt zawiera również bibliografię Muzeum Wojska za lata 1998-2008.

T. 21, 2008 238 s., fot. cz/b, cena: 5,00

Zeszyt naukowy Muzeum Wojska nr 20

zn_20M. in.: Armia sardyńska w poł. XVIII w.; Lotnictwo bułgarskie w czasie I wojny światowej 1915-1918; Polsko-litewskie działania zbrojne w latach 1919-1920; Jazda wojsk Litwy Środkowej 1920-1922; Przegląd literatury związanej z białą bronią sieczną używana w Polsce od XVI wieku; Przebieg kampanii taborów na zapleczu działań bojowych 3 pułku szwoleżerów na Białostocczyźnie w świetle wspomnień jego dowódcy.

T. 20, 2007 194 str., fot. cz./b., cena: 5,00 zł

Zeszyt naukowy Muzeum Wojska nr 19

zn_19Numer dotyczy w głównej mierze Policji Państwowej II RP oraz organizacji ją poprzedzających (1918-1939)

T. 19, 2006 279 str., fot. cz/b, cena: 5,00 zł

Zeszyt naukowy Muzeum Wojska nr 18

zn_18M.in.: Kształtowanie wschodnich granic państwa polskiego 1918-1920; Walki Wojska Polskiego z Armią Czerwoną w okolicach Dynenburga we wrześniu 1919 r.; Okupacja Małopolski Wschodniej przez Armię Czerwoną latem 1920 r.; Litwa Środkowa (1920-1922); Wyżsi oficerowie Wojska Polskiego wojny 1920-1920; Wspomnienia białostockiego policjanta z pobytu w więzieniach i łagrach sowieckich 1939-1941.

T. 18, 2005 221 str., fot. cz./b., 221 str., fot.cz./b., cena: 5,00 zł

Zeszyt naukowy Muzeum Wojska nr 17

zn_17M.in.: Rycerze święci religii rzymskokatolickiej i ich obecność w niektórych aspektach ludzkiej działalności; Działalność L. Żeligowskiego na Podlasiu podczas powstania styczniowego; Bój pod Berżnikami w 1920 r.; Ścieranie się koncepcji federacyjnej i inkorporacyjnej w stosunku do ziem byłego W. Ks. Litewskiego w okresie poprzedzającym Odezwę Wileńską; Wizyta Biskupa Polowego WP Józefa Gawliny w Korpusie Ochrony Pogranicza.

T. 17, 2004 250 str., fot. cz./b.,· cena: 5,00 zł

Zeszyt naukowy Muzeum Wojska nr 16

znmw_16

M.in.: Załoga wojsk polskich i litewskich w Moskwie (1610-1612); Burzliwe losy Mohylewa w II poł. VII i pierwszych latach XVIII w. w świetle kronik miejskich; Bitwa pod Janowem-jako przykład operatywnego działania polskiej jazdy w 1920 r.; Akcja wojskowa w mieście Sierpc, jako przykład współpracy rosyjsko-niemieckiej w okresie wojny polsko-bolszewickiej roku 1920.

152 str., fot. cz/b., cena 5,00 zł

Zeszyt naukowy Muzeum Wojska nr 15

zn_15M.in.: Polska granica wschodnia w latach 1918-1921, Policja w ochronie granicy na odcinku suwalskim, Granica łotewsko-polska 1919-1939, Asystencja 21 Pułku Ułanów Nadwiślańskich, Jasnogórski ryngraf znakiem opieki Bogurodzicy w zmaganiach o Niepodległość Rzeczypospolitej.

T. 15, 2002 151 str., fot. cz/b.,· cena: 5,00 zł

Zeszyt naukowy Muzeum Wojska nr 14

zn_14M.in.: Konspiracja antysowiecka na Wileńszczyźnie w latach 1939-41, Ruch oporu na terenie Białostocczyzny pod okupacją sowiecką w latch 1939-41, Wójt tykociński Piotr z Gumowa (koniec XIV w.-po 1459 r.), Sprawozdanie z II Zjazdu Delegatów Wojskowych Polaków Frontu Zachodniego w Rosji.

T.14, 2000 202 str., fot. cz/b., cena: 5,00 zł

Zeszyt naukowy Muzeum Wojska nr 13

zn_13M.in.: Tatarzy w Nowych Prusach Wschodnich, Umundurowanie i uzbrojenie Policji Państwowej, Metody i cele działania sowieckich grup wywiadowczo-dywersyjnych na terenie Polski w latach 1941-1945, Działania wojenne niemieckiej 1 Brygady Kawalerii w 1939 r., Łotysze- kawalerowie Krzyża Virtuti Militari.

T.13, 2000 211 str., fot. cz/b.,· cena: 5,00 zł

Zeszyt naukowy Muzeum Wojska nr 9

zn_09M.in.: Wojskowi oficjaliści w służbie Jana Klemensa Branickiego; Armia litewska w świetle raportów Oddziału II Sztabu Generalnego WP 1919-1920; Dokumenty organizacji “Polska Niepodległa” okręgu VII Białostockiego.

T.9, 1995 164 str., fot. cz./b.,· cena: 5,00 zł