Studia i Materiały

Wydawnictwa można nabyć telefonicznie: Beata Jasielczuk. tel. (85) 741 64 49 wew. 16 oraz poprzez Allegro

STUDIA I MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWOŚCI. T. XL, 2003

studia2M.in.: Zaciągi cesarskie w Rzeczypospolitej w 1632 i 1633 r.; Armia koronna w latach 1651-1653; Oblężenie Krakowa przez J. Lubomirskiego w latach 1656-1657; Walki polsko-kozackie na prawobrzeżnej Ukrainie w latach 1702-1704; Odtwarzanie formacji jazdy i artylerii konnej pochodzenia legionowego przez Dowództwo Wojsk Polskich w Lublinie (październik 1918 r.-początek 1919 r.); Polsko-czechosłowacki konflikt zbrojny o Śląsk Cieszyński W 1919 r. i jego polityczne następstwa; Uzbrojenie kawalerii polskiej w latach 1918-1939 (jednostki dywizyjno-brygadowe); Komputy wojska koronnego w latach 1651-1653; Projekt reform wojskowych St. Potockiego z 1654; Inwentarz cekhauzów i armaty zamkowej z XVII i XVIII w. w magnackich fortecach w Wiśnichu, Połonnem, Dubnem i Żółkwi.

343 str, fot. cz./b., rysunki, cena: 5,00 zł

 NAKŁAD WYCZERPANY

STUDIA I MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWOŚCI. T. XLI, 2004

studia3M.in.: Wyprawa królewicza Władysława na Moskwę w latach 1617-1618; Kampania żwaniecka 1653 r.,; Kampania wielkopolska 1656 r. regimentarza koronnego; Początki Insurekcji Kościuszkowskiej w świetle korespondencji brytyjskiego posła w Warszawie; Organizacja Inspektoratów Armii WP w latach 1921-39; Rejestr pospolitego ruszenia powiatu sandomierskiego z 1621 r.; Kulminacyjna faza zmagań o Legiony Polskie w świetle wiedeńskich materiałów archiwalnych. Lipiec 1917 r., cz.1; Wspomnienia gen. R. Żaby

303 str., cena 5,00 zł

NAKŁAD WYCZERPANY

STUDIA I MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWOŚCI. T. XLII, 2005

studia4M.in.: Artyleria szwedzka i polska artyleria koronna w dobie Potopu – próba porównania; Chorągwie powiatowe województw małopolskich jako formacje samoobrony terytorialnej w 1 poł XVII w.; Werbunek do wojska polskiego na terenie Królestwa po akcie 5 listopada 1916 r.; Preliminaria wojskowe z okresu polsko-hiszpańskich rokowań sojuszniczych w Neapolu (1639-1641); Kulminacyjna faza zmagań o Legiony Polskie w świetle wiedeńskich materiałów archiwalnych. Lipiec 1917 r., cz. 2;

311 str., cena zbytu 5,00 zł

NAKŁAD WYCZERPANY

STUDIA I MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWOŚCI, T. XLIII, 2007

studia5Zawiera artykuły z ogólnopolskiej konferencji naukowej „Wokół potopu szwedzkiego i moskiewskiego w północno-wschodniej Rzeczypospolitej”. M.in.: Postawy ludności Litwy wobec agresji moskiewskiej; Próby stworzenia samodzielnego tworu politycznego przez księcia B. Radziwiłła; Wysiłek mobilizacyjny Wielkiego Księstwa Litewskiego w okresie „potopu”; Odsiecz Tykocina, Działania wojsk brandenburskich na północno-wschodnim Mazowszu; Działania oddziałów kozackich na Białorusi; Szelągi litewskie hetmana W. Gosiewskiego; Uwagi archeologa na temat najazdów wojsk polskich i litewskich na Mazury, Fortyfikacje Brześcia Litewskiego w okresie „potopu”; Kampania ochmatowska cz. I; Rozwój pruskiej kawalerii w połowie XVIII w.; Brygada Polska w armii Konfederacji.

265 str., mapy, fotografie cz./b, cena: 5,00 zł

NAKŁAD WYCZERPANY

STUDIA I MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWOŚCI, T. XLIV, 2007

studia1Numer jubileuszowy ofiarowany prof. dr. hab. Tadeuszowi Marianowi Nowakowi. Zawiera m.in.: Broń strzelcza w Polsce średniowiecznej; Oblężenie obozu kozackiego pod Łubnami; Rosyjskie pancerne kopuły obserwacyjne przed I wojną światową; Z dziejów polskiego radiowywiadu w 1920 r.; Wyzwolenie Pomorza w 1920 r.; Wojskowo-geograficzne położenie międzywojennej Litwy; Zarys współpracy wywiadów Polski i Łotwy w okresie międzywojennym; Rozwój zastosowań przyrządów optycznych w siłach zbrojnych; Materiały do biografii hetmana kozackiego Hrechorego Iwanowicza; Przyczynek do pracy nowożytnego inżyniera; Odznaczenia rosyjskie w początkach XIX w.; Dokumenty dotyczące aktywności środowisk polonijnych Szwajcarii w latach 1914-1916.

422 str., mapy, rysunki cz./b, miękka oprawa cena: 5,00 zł

NAKŁAD WYCZERPANY

422 str., mapy, rysunki cz./b, twarda oprawa cena: 10,00 zł

NAKŁAD WYCZERPANY

STUDIA I MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWOŚCI, T. XLV, 2008

studia7Kolejny tom Studiów i Materiałów do Historii Wojskowości zawiera szereg ciekawych artykułów, m. in.: Liczebność polsko-litewsko-kozackiej armii w latach 1617-1618; Oblężenie Rygi w 1621 r.; II część Kampanii ochmatowskiej; Działalność ekspropriacyjna organizacji bojowej PPS w 1905 r.; Żandarmeria 1 pułku piechoty Legionów w 1914 r.; Militarne przesłanki bitwy w Puszczy Augustowskiej w 1915 r.; Dezercje z 1. Armii Konnej w 1920 r.; Desanty powietrzne w Wojsku Polskim przez 1939 r. oraz Dokumenty polskiego ruchu wojskowego w Rosji w latach 1917-1918.

271 s., cena: 5,00

NAKŁAD WYCZERPANY

STUDIA I MATERIAŁY DO HISTORII WOJSKOWOŚCI ,T. XLVI, 2009

studia6Kolejny tom Studiów i Materiałów do Historii Wojskowości zawiera szereg ciekawych artykułów, m.in.: Oblężenie Nakła w 1109 r.; Zbrojownia Radziwiłłów z Nieświeża i broń związana z Polską w Metropolitan Museum Of Art w Nowym Jorku; Prace kartograficzne wykonywane na ziemiach Rzeczypospolitej przez szwedzkich inżynierów wojskowych w XVII stuleciu; Armia rosyjska w w XIX i na początku XX stulecia. Zarys problematyki; Dezercje z armi rosyjskiej podczas I wojny światowej; Afera "Morska"; Kilka refleksji o Polakach armii rosyjskiej oraz Dokumenty polskiego ruchu wojskowego w Rosji w latach 1917-1918. Część II.

304 str., miękka oprawa, cena: 5,00 zł

NAKŁAD WYCZERPANY